Sokneprest
Sokneprest

Sokneprest med sokna i Voss fellesrådsområde som tenestestad - Hardanger og Voss prosti 

Bjørgvin bispedøme har ledig stilling som sokneprest i Hardanger og Voss prosti med tenestestad innanfor Voss fellesrådsområde. 

Det er fem sokn i fellesrådsområdet: Voss, Evanger, Oppheim, Vinje og Raundalen. Vangskyrkja ligg sentralt i Voss sentrum og er ei middelalderkyrkje frå 1277. Det er elles 7 kyrkjer og kapell i Voss kommune med gudstenester etter fastsatt forordning. Det er to sokneprester i Voss fellesrådsområde. Det er soknepresten på Voss som fordelar arbeidet og koordinerer prestetenesta i alle dei 5 sokna. Prestar i Ulvik / Granvin og i Vaksdal tek del i prestetenesta etter utarbeidd tenesteplan. 

Saman med dei andre prestane i området vil du arbeide i eit kreativt og utviklande miljø. Alle kyrkjelege tilsette har felles kontor i det nye Voss Kyrkjetun. Det er ein engasjert stab med to sokneprestar, kantor, organist, kateket, kyrkjelydspedagog, trusopplæringsmedarbeidar, sekretærar, diakon, kyrkjeverje og ass. kyrkjeverje. I samarbeid med prestar, andre tilsette og friviljuge er soknepresten med på å utvikle visjon og strategi i sokna. 
 

Sokneprest (ref.nr. 3328145670)

Sokneprest med sokna i Voss fellesrådsområde som tenestestad - Hardanger og Voss prosti 

Bjørgvin bispedøme har ledig stilling som sokneprest i Hardanger og Voss prosti med tenestestad innanfor Voss fellesrådsområde. 

Det er fem sokn i fellesrådsområdet: Voss, Evanger, Oppheim, Vinje og Raundalen. Vangskyrkja ligg sentralt i Voss sentrum og er ei middelalderkyrkje frå 1277. Det er elles 7 kyrkjer og kapell i Voss kommune med gudstenester etter fastsatt forordning. Det er to sokneprester i Voss fellesrådsområde. Det er soknepresten på Voss som fordelar arbeidet og koordinerer prestetenesta i alle dei 5 sokna. Prestar i Ulvik / Granvin og i Vaksdal tek del i prestetenesta etter utarbeidd tenesteplan. 

Saman med dei andre prestane i området vil du arbeide i eit kreativt og utviklande miljø. Alle kyrkjelege tilsette har felles kontor i det nye Voss Kyrkjetun. Det er ein engasjert stab med to sokneprestar, kantor, organist, kateket, kyrkjelydspedagog, trusopplæringsmedarbeidar, sekretærar, diakon, kyrkjeverje og ass. kyrkjeverje. I samarbeid med prestar, andre tilsette og friviljuge er soknepresten med på å utvikle visjon og strategi i sokna. 

Det er mange friviljuge medarbeidarar i gudstenesteliv (klokkarlag), trusopplæringa og diakoni. Det er eit rikt kormiljø i fellesrådsområdet med eige kantori knytt til Vangskyrkja, mini-sing, midi-sing, tween-sing og ten-sing. 
KFUK/M har eit stort arbeid i området. Knytt til Voss KFUK/M er mellom anna Voss Y's Men's Club, med eit aktivt tilbod. Indremisjonssamskipnaden har bedehuset Nain med eige tilbod til born og unge. Dei har også eit aktivt integreringsarbeid. I «Kristent kontaktforum Voss» møtes leiarar for dei ulike kyrkjesamfunna til drøftingar, informasjon, fellesskap og bøn. 

Prosten kallar jamleg inn til konvent for åndeleg fornying, fagleg påfyll, aktuell drøfting og sosialt samvære. 

I 2017 blei kyrkja sjølvstendig juridisk eining. Det kan verte endringar i lov, regelverk og tenesteordning for Den norske kyrkja. Målforma er nynorsk. Søkjar må opplyse om ein nyttar begge målformer. Søkjaren bør disponere bil. Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjarane kan verte offentleggjorde sjølv om søkjarane ber om å bli unnateke offentleg søkjarliste. Opplysingar om samlivsform vil kunne verte innhenta og vektlagde ved tilsetjing. Den som vert tilsett må vise tilfredsstillande politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgåver

 • Geistleg representasjon i Vinje, Oppheim og Raundalen sokneråd
 • Gudstenester og kyrkjelege handlingar etter fordeling i tenesteveker
 • Konfirmantundervisning og deltaking i trusopplæringsarbeidet ut frå oppsett plan
 • Institusjonsandaktar


Utdanningsretning

 • Teologi/livssynsfag


Utdanningsnivå

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende


Personlege eigenskapar

 • Ein prest som ønskjer å byggja kyrkjelyden i lag med stab og råd ut frå visjonar og planer
 • Evne til å byggje nettverk og leggje til rette for involvering
 • Evne til å motivere og rekruttere frivillige
 • Evner å tileigne seg nye digitale verktøy


Vi tilbyr

 • Fagleg fellesskap i prostiet
 • Trivelige kontorlokalar
 • Flotte og ulike kyrkjerom
 • Arbeidsveiledning og studieveke
 • Stillinga er plassert i stillingskode 1555, sokneprest
 • Godtgjering etter gjeldande regelverk
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.Kontaktinfo:
Cathrine Waaler Halstensen, personalsjef, (+47) 996 25 4 80
Arild Hellesøy, prost, (+47) 906 99 533
Del denne artikkel på e-post
23. mai 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando