Gangen i vigselen (liturgien)


 

1. Preludium / Inngang

Orgelmusikk el. anna høveleg musikk til preludium / inngang
.

Dei som skal gifta seg kan gå fram saman, fylgjast av ein representant frå familien, eller heile følgje (med prest og forlovarar) kan gå inn i prosesjon.

2. Inngangsord

3. Salme

4. Skriftlesing / Guds ord om ekteskapet


Først les presten to tekstar, vidare er det ein lesing frå GT og ein frå NT. Desse to kan lesast av medlemer av fylgjet dersom ein ønskjer, t.d. av forlovarar. (Sjå eiga side med tekstane ein kan velje mellom)

5.Salme (kan erstattast av høveleg vokal el. instrumentalmusikk).

6. Tale (kort tale av presten)

7. Ekteskapsinngåing (Her kjem ekteparet fram)

8. (her kan fylgja) Overrekking av ringar

9. Forbøn (For ekteskapet)

Deretter ber alle Herrens bøn (Vår far)

Ekteparet set seg på plassane sine.

10. (her kan evt. fylgja.): Musikk/symbolhandlingar/høgtlesing/kulturelle innslag

11. Salme

12. Velsigning

13. Utgang

Orgelmusikk eller annan høveleg musikk. ekteparet går saman ut or kyrkja.

Tilbake