Kva er diakoni?


Jesus brydde seg om menneska. Han forkynte, han helbreda sjuke og han gav utstøytte ein plass i fellesskapet. I Bibelen les vi at Jesus kalte seg sjølv «diakonos», «tenar». Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste.

 

Diakoni og omsorg

Diakoni er dei gode nyheitene om Jesus i handling. Det dreier seg om nestekjærlieik, inkluderande felleskap, vern om skaparverket og kamp for rettferdighet. Spennet er stort frå den kvardagslege omsorga for naboen til arbeid for klima til internasjonalt engasjement for å nedkjempa fattigdom.

Diakonien ynsker å fremmja respekt og verdighet og vil bidra til at menneske kan leva i forsoning med seg sjølv og andre, og til å myndiggjere menneskee i deira eigne liv. Det dreier seg om å bidra til at menneske får tatt vare på sine rettar. Dette er visjonen for den diakonale tenestai Den norske kyrkja (henta frå Plan for diakoni): Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte, verkeleggjort gjennom liv og teneste.

Tilbake