Om trusopplæring - T-dagane


T-dagar er trusopplæringsdagar i kyrkjene på Voss. Under her finn du link til omtale av dei ulike T-dagane våre..

 

Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhangande trusopplæring som

         • vekkjer og styrkjer kristen tru
         • gir kjennskap til den treeinige Gud
         • medverkar til kristen livstolking og livsmeistring
         • utfordrar til engasjement og deltaking i kyrkje og samfunnsliv

Dette gjeld for alle døypte i alderen 0–18 år, uavhengig av funksjonsevne.

Sidan Kyrkja i Voss har seks ulike kyrkjelydar vil opplegget vera tilpassa dei lokale forholda. Born og unge frå Evanger, Granvin, Raundalen, Vinje, Oppheim og Voss får alle det same opplegget i løpet av åra, men det vil vera ulike måtar å gjennomføra dei på. 
 
Før kvar T-dag vert det sendt ut ein invitasjon med opplysningar om T-dagen. På Voss har vi ikkje hatt T-dagar klare for alle årstrinna, men det er ikkje så langt unna at alle får tilbod ein gong i året. På sikt skal alle døypte born og unge frå 0-18 år få eit slikt tilbod.

Born som ikkje er medlemer i Den norske kyrkja
Alle er velkomne til å vera med på T-dagane, anten dei er medlemer i i Den norske kyrkja eller ikkje. Me kan ikkje senda ut invitasjon til andre enn medlemer om ikkje foreldra har bedt om det. 

På kirken.no kan ein melda seg som abbonent til trusoplæringsdagar i den lokale kyrkja. Då må ein logga inn via ID-portalen og legga inn infoen dei ber om. Så sjekker me kven som ynskjer dette. Det går også an å kontakte oss på kyrkjekontoret slik at me kan legga til borna i vår lokale liste.